ಹೃದಯ… (Click play to listen to the song)

I was arranging ambient chord progression on my Ableton and chilling alone tripping out mesmerising the sounds. Then thought triggered to write these lyrics followed by composing and producing this song.

Silently I wanted to touch the source, the loved, to whom I always wanted to talk. You can listen to the composition playing the above audio.

ಹೃದಯ ಆತುರ ಏತಕೆ
ಮನವೇ ಕಾತರ ಏತಕೆ
ಬದುಕು ಸಾಗಿದೆ
ಉಸಿರು ಬೇಕಿದೆ

ಗಾಳಿ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಈ ಪದಗಳು
ನೀರಿನಲ್ಲಿರೋ ಗುಳ್ಳೆಯಂತೆ
ಹಾರಿ ಹಾರಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ತೇಲುತ
ಮಾತಾಡದೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮನಸಿಗೆ ತಲುಪಲಿ

||ಹೃದಯ||

ಈ ಸಂಜೆಯ…
ಆ ತಂಗಾಳಿಯ
ಮೋಜಲಿ, ಮಂಜಲಿ, ಸೋಜಿಗದ, ಬಣ್ಣಗಳು

||ಹೃದಯ||

Advertisement

4 thoughts on “Reminisce

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.